Aynı Uzunlukta Olmayan Dizilerde Yer Değiştirme

Eğer değiştirme dizisi ve olay dizisi uzunluğu aynı değilse, son eleman atanır.

<?php 
class metin{
	function metin_degistir($ara,$degistir,$olay,$metin){			
		$finalmetin="";
		$list=explode($ara,$metin);
		if(is_string($degistir))
			$degistir=explode(",",$degistir);	
		if(is_string($olay))
			$olay=explode(",",$olay);
		if(is_array($olay)||is_metin($olay)){
			$i=0;	
			$degistir_yeni="";		
			while($i<count($olay)){
				if(isset($degistir[$i]))
					$degistir_yeni=$degistir[$i];
				@$list[$olay[$i]].=$degistir_yeni;
				$i++;
			}
			$i=0;
			while($i<count($list)-1){
				if($i==@$olay[$i])
					$finalmetin.=$list[$i];
				else
					$finalmetin.=$list[$i];
				$i++;
			}
		}else{
			$list[$olay].=$degistir;
			$i=0;
			while($i<count($list)-1){				
				if($i==$olay)
					$finalmetin.=$list[$i];
				else
					$finalmetin.=$list[$i];
				$i++;
			}
		}			
		return $finalmetin;
	}
}
$metindegistir=new metin;
echo $metindegistir->metin_degistir("sen",["ali","ayşe"],[0,1,2],"neredesin sen neredesin sen neredesin sen neredesin sen");
?>

Çıktısı

neredesin ali neredesin ayşe neredesin ayşe neredesin

 

Mors Sınıfı ile Gelişmiş Mors Alfabesine ve Yazıya Çevirme

<?php
class Mors{
	private static $mors=array(
		"a"=>".-","b"=>"-...","c"=>"-.-.","d"=>"-..","e"=>".","f"=>"..-.","g"=>"--.",
		"h"=>"....","i"=>"..","j"=>".---","k"=>"-.-","l"=>".-..","m"=>"--","n"=>"-.",
		"o"=>"---","p"=>".--.","q"=>"--.-","r"=>".-.","s"=>"...","t"=>"-","u"=>"..-",
		"v"=>"...-","w"=>".--","x"=>"-..-","y"=>"-.--","z"=>"--..","1"=>".----",
		"2"=>"..---","3"=>"...--","4"=>"....-","5"=>".....","6"=>"-....","7"=>"--...",
		"8"=>"---..","9"=>"----.","0"=>"-----"," "=>"  ","."=>".-.-.-",","=>"--..--",
		"?"=>"..--..","!"=>"..--.",":"=>"---...","'"=>".----.","\""=>".-..-.",
		"="=>"-...-","EOM"=>".-.-."
	);
	private static $yazis=array();
	static function kelime($kelime){
		mb_strtolower($kelime);
		$kelime = str_replace("&", "&", $kelime);
		$kelime = preg_replace("/&([a-z]+);/", "", $kelime); 
		$kelime = str_replace(
		array("$","^","*",";","%","~","@","#","[","]","<",">","\\","/","+"), 
		"", $kelime);
		$kelime = str_replace(
		array('_',"&",'ç','ş','ı','í','ì','î','ï','ú','ü','ù','û','á','ä','â','à','â','ó','ö','ò','ô','ô','ğ'), 
		array("-","ve",'c','s','i','i','y','y','i','u','u','u','u','a','a','a','a','a','o','o','o','o','o','g'), $kelime); 
		return strtolower($kelime);
	}
	static function MorsaCevir($kelime) {
		$kelime=Mors::kelime($kelime);
		$yazdir = "";
		for ($i = 0; $i < strlen($kelime); $i++) {
			$yazi = substr($kelime,$i,1);
			// ignore unknown harfacters
			if (self::$mors[$yazi] == "") continue;
			$yazdir .= (self::$mors[$yazi]." ");
		}
		return trim($yazdir);
	}
	static function YaziyaCevir($kelime) {
		$kelime = strtolower($kelime);
		reset(self::$mors);
		while (list($yazi,$kod) = each(self::$mors)) {
			self::$yazis[$kod] = $yazi;
		}
		$yazdir = "";
		$kelimeler = array();
		$harfler = array();
		$kelimeler = preg_split("/".self::$mors[" "]."/", $kelime, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
		foreach ($kelimeler as $kelime) {
			$harfler = array_merge($harfler, preg_split("/ /", $kelime, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY));
			$harfler[] = '';
		}
		$harfler[count($harfler)-1] = self::$mors["EOM"];
		foreach ($harfler as $harf) {
			// ignore unknown harfacters
			if ($harf == "") {
				$yazdir .= " ";
			}
			if ($harf == self::$mors["EOM"]) {
				break;
			}
			if (@self::$yazis[$harf] == "") {
				continue;
			}
			$yazdir .= self::$yazis[$harf];
		}
		return trim($yazdir);
	}
}
echo $mors=Mors::MorsaCevir('Bu bir deneme yazısıdır');
echo '<br>';
echo Mors::YaziyaCevir($mors);
?>

Çıktısı

-... ..- -... .. .-. -.. . -. . -- . -.-- .- --.. .. ... .. -.. .. .-.
bu bir deneme yazisidir

 

Hex Kodunu Metine, Metni Hex Koduna Çevirme

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class Hex{
	var $hex;
	var $tmp;
	function cevirHex($metin){
		$metin=htmlspecialchars_decode($metin);
		foreach(unpack('C*',$metin) as $dec){
			$tmp = dechex($dec);
			$this->hex[] .= strtoupper(str_repeat('0',2-strlen($tmp)).$tmp);	
		}
		return join($this->hex);
	}
	function cevirMetin($hexcode){
		foreach(str_split(trim($hexcode),2) as $hex){
			$this->tmp .= pack('C*', hexdec($hex));
		}
		return htmlspecialchars($this->tmp);
	}
}
$obj = new Hex;
$hexcode = "3C3F706870206563686F20226D6572686162612064C3BC6E7961223B3F3E";
echo $metin=$obj->cevirMetin($hexcode)."<br>";
echo $obj->cevirHex($metin);
?>

Çıktısı

<?php echo "merhaba dünya";?>
3C3F706870206563686F20226D6572686162612064C3BC6E7961223B3F3E3C62723E

 

Metin İşleme ve Format Dönüştürme Sınıfı

<?php 
class metinDonustur {
 var $_deger = '';
 function metinDonustur($deger) {
  $this->_deger = $deger;
 }
 function degerVer($deger) {
  $this->_deger = $deger;
 }
 function degerAl() {
  return $this->_deger;
 }
 function HTML() {
  return htmlspecialchars($this->_deger);
 }
}
$m=new metinDonustur("merhaba<br>");
echo $m->degerAl();
$m->degerVer("ulusan<br>");
echo $m->degerAl();
echo $m->HTML();
?>

Çıktısı

merhaba
ulusan
ulusan<br>