MyDB ile Mysqli Veritabanı Sorgu ve Hata İzleme

<?php
class myDB{ 
	var $link;
	function __construct(){
		$dbserver = "localhost";
		$dbuser = "root"; 
		$dbpass = ""; 
		$dbname = "php";	
		$this->link = mysqli_connect($dbserver,$dbuser,$dbpass,$dbname);
	}
 function sqli(){
		$sorgu = func_get_arg(0); 
		if (!$veri = mysqli_query($this->link,$sorgu)){
			if(func_num_args()>1){ 
				$aranan = basename(func_get_arg(1));       
			}else{ 
				$aranan = "<i>bilinmeyen</i>"; 
			} 
			if(func_num_args()>2){ 
				$satir = func_get_arg(2);
			}else{ 
				$satir = "<i>bilinmeyen</i>"; 
			} 
			trigger_error("<p style=\"color:#ff0000;\"><b>MYDB-HATA:<br />Sorgu</b> ".$sorgu." <b> hata döndürdü.</b><br />".mysqli_error($this->link)." <br /> ".$aranan." <b>dosyasında satır</b> ".$satir." </p>", E_USER_WARNING); 
		} 
		$dizi = explode(" ",$sorgu); 
		$dizi[0] = strtoupper($dizi[0]); 
		if ($dizi[0]=="SELECT"){ 
			$say = mysqli_num_rows($veri); 
		}else{ 
			$say = mysql_affected_rows(); 
		} 
		return array($veri, $say); 
	}
	function __destruct(){
		mysqli_close($this->link);
	}
}
$my = new myDB;	
list($veri, $say) = $my->sqli("SELECT id,sayfa FROM php limit 2",__FILE__,__LINE__);
foreach($veri as $a){
	print_r($a);
}
?>

Çıktısı

Array
(
  [id] => 1
  [sayfa] => 7
)
Array
(
  [id] => 2
  [sayfa] => 3
)

Hata testi

$my = new myDB;	
list($veri, $say) = $my->sqli("WHERE SELECT FROM php",__FILE__,__LINE__);
foreach($veri as $a){
	print_r($a);
}

Hata Çıktısı

Warning:
MYDB-HATA:
Sorgu WHERE SELECT FROM php hata döndürdü.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE SELECT FROM php' at line 1 
index.php dosyasında satır 40

in C:\www\index.php on line 24

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\www\index.php on line 41

 

Sql Dosyasındaki Sorguları Alma ve Sıkıştırma

<?php
class sorguCikarici{
	private $dosyaAdi;
	private $icerik;
	public $sqlSorgulari;
	public function __construct($dosyaYeri = ''){
		if(strlen($dosyaYeri) < 1){
			$this->dosyaAdi = '';
		}else{
			$this->dosyaAdi = $dosyaYeri;
		}
	}
	public function sorgulariCikart(){
		$sql=file($this->dosyaAdi);
		foreach($sql as $s){
			$ek=substr($s, 0, 2);
			if(($ek != "--" and $ek != "/*") AND $s != "\n"){
				$this->icerik.=$s;
			}
		}
		$this->icerik=trim(preg_replace('/\s\s+/', ' ', $this->icerik));
		$this->icerik = preg_replace('~[\r\n]+~', '', $this->icerik);
		file_put_contents($this->dosyaAdi,$this->icerik);
		return $this->icerik;
	}
}
$sc = new sorguCikarici(dirname(__FILE__)."/data.sql");
$sc->sorgulariCikart();
?>

Örnek data.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 02 Haz 2018, 00:41:47
-- Sunucu sürümü: 5.6.15-log
-- PHP Sürümü: 5.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Veritabanı: `destek`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `mesajlar`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` (
 `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kim` int(11) DEFAULT NULL,
 `zaman` datetime DEFAULT NULL,
 `ticketid` int(60) DEFAULT NULL,
 `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL,
 `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`mno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `urunler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` (
 `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `urun_adi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0',
 `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL,
 `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL,
 `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`uno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL,
 `tel` varchar(11) DEFAULT NULL,
 `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Tablo döküm verisi `uyeler`
--

INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES
(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

Çıktısı data.sql

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";SET time_zone = "+00:00";CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` ( `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kim` int(11) DEFAULT NULL, `zaman` datetime DEFAULT NULL, `ticketid` int(60) DEFAULT NULL, `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL, `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`mno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` ( `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `urun_adi` text CHARACTER SET latin5, `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL, `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL, `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0', `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5, `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5, `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL, `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL, `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`uno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL, `tel` varchar(11) DEFAULT NULL, `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

 

Sql Katman Mysqli Veritabanı Sınıfı

<?php
class SQLKatman {
	var $sunucu;
	var $kullaniciadi;
	var $sifre;
	var $veritabaniadi;
	var $link;
	function SQLKatman ($sunucu = "", $kullaniciadi = "", $pass = "", $veritabaniadi = "") {
		$this->sunucu = $sunucu;
		$this->kullaniciadi = $kullaniciadi;
		$this->sifre = $pass;
		$this->veritabaniadi = $veritabaniadi;
		$this->baglan();
	}
	function baglan(){
		$this->link=mysqli_connect($this->sunucu,$this->kullaniciadi,$this->sifre,$this->veritabaniadi);
		mysqli_set_charset($this->link, "utf8");
	}
	function close(){
		return mysqli_close($this->link);	
	}
	function sorgu($sorgu){
		$this->rs=mysqli_query($this->link,$sorgu);
		if (!$this->rs){
			echo("Hata: Hatalı sorgu \"".$sorgu."\"...<br>");
			echo("Hata: ".mysqli_errno($this->link)."<br>");
			die("Hata: ".mysqli_error($this->link)."<br>");
		}else{
			return $this->rs;
		}
	}
	function veri_ara ($row = 0) {
		return mysqli_data_seek($this->rs,$row);
	}
	function dizi_getir($rs=""){
		if($rs==""){$rs=$this->rs;}
		$this->row=mysqli_fetch_array($rs);
  return $this->row;
	}
	function birles_getir($rs=""){
		if($rs==""){$rs=$this->rs;}
		$this->row=mysqli_fetch_assoc($rs);
  return $this->row;
	}
	function nesne_getir($rs=""){
		if($rs==""){$rs=$this->rs;}
		$this->row=mysqli_fetch_object($rs);
  return $this->row;
	}
	function satir_say($rs=""){
		if($rs == ""){$rs=$this->rs;}
		$rs = $this->rs;
  return mysqli_num_rows($rs);
	}
	function etkilenen_satir() {
		return mysqli_affected_rows($this->link);
	}
	function serbest_sonuc($rs = "") {
		if($rs == ""){$rs=$this->rs;}
		$rs = $this->rs;
  return mysqli_free_result($rs);
	}
}
$s=new SQLKatman("localhost","root","","php");
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->dizi_getir());echo "<br>";
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->birles_getir());echo "<br>";
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->nesne_getir());echo "<br>";
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->satir_say());echo "<br>";
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->etkilenen_satir());echo "<br>";
$s->sorgu("select * from php where id=1");
print_r($s->serbest_sonuc());
$s->sorgu("select * from php where id=1");
var_dump($s->veri_ara(2));

?>

Çıktısı

Array ( [0] => 1 [id] => 1 ) 
Array ( [id] => 1 ) 
stdClass Object ( [id] => 1 ) 
1
1
bool(false)

 

Localhost ve Web Seçmeli Veritabanı

Tek bir uygulamayı hem localhost’da düzenleyip hem sitenizde yayınlarken büyük kolaylık. Veritabanı bilgilerini değiştirmeden ikisinde birden rahatlıkla çalışabileceksiniz.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
function remote_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$lang){
if($lang="en"){//Eng Lang
$error_db_connect_www='<!--Could not connect to the online database-->';
$error_dbselect_www='<!--Online database not selected-->';
$connect_ok_www='<!--Connected to the online database-->';
$error_db_connect_local='<!--Could not connect to the local database-->';
$error_dbselect_local='<!--Local database not selected-->';
$connect_ok_local='<!--Connected to the local database-->';
}
if($lang="tr"){//Tr Dil
$error_db_connect_www='<!--Çevrimiçi veritabanı ile bağlantı sağlanamadı-->';
$error_dbselect_www='<!--Çevrimiçi veritabanı seçilemedi-->';
$connect_ok_www='<!--Çevrimiçi veritabanına bağlanıldı-->';
$error_db_connect_local='<!--Yerel veritabanı ile bağlantı sağlanamadı-->';
$error_dbselect_local='<!--Yerel veritabanı seçilemedi-->';
$connect_ok_local='<!--Yerel veritabanına bağlanıldı-->';
}
    $connect = @mysql_connect($dbhost["www"], $dbuser["www"] , $dbpass["www"]);
    if(!$connect){
      echo $error_db_connect_www;
    }
    $db = @mysql_select_db( $dbname["www"] , $connect);
    if($db){
      echo $connect_ok_www;
    }
    else{
      echo $error_dbselect_www;
  $connect = @mysql_connect($dbhost["local"], $dbuser["local"] , $dbpass["local"]);
    if(!$connect){
      echo $error_db_connect_local;
    }
  $db = @mysql_select_db( $dbname["local"] , $connect);
    if($db){
      echo $connect_ok_local;
    }
    else{
      echo $error_dbselect_local;
    }
  }
}
$db_host=array();
$db_user=array();
$db_pass=array();
$db_name=array();
//www Connect
$db_host["www"] =  "localhost";    
$db_user["www"] =  ""; 
$db_pass["www"] =  "";
$db_name["www"] =  "p";
//Local Connect
$db_host["local"]  =  "localhost";    
$db_user["local"]  =  "root"; 
$db_pass["local"]  =  "";
$db_name["local"]  =  "survivor";
$lang ="tr"; //en
remote_connect($db_host,$db_user,$db_pass,$db_name,$lang);

?>