WordPress Unutulan Şifre Üretici Phpass

indir

Unutulan wordpress şifrelerinizi el ile phpmyadmin’den bu kod yardımıyla değiştirebilirsiniz.

<?php
class PasswordHash {
 var $itoa64;
 var $iteration_count_log2;
 var $portable_hashes;
 var $random_state;
 function PasswordHash($iteration_count_log2, $portable_hashes)
 {
 $this->itoa64 = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

 if ($iteration_count_log2 < 4 || $iteration_count_log2 > 31)
 $iteration_count_log2 = 8;
 $this->iteration_count_log2 = $iteration_count_log2;
 $this->portable_hashes = $portable_hashes;
 $this->random_state = microtime() . uniqid(rand(), TRUE); // removed getmypid() for compatibility reasons
 }
 function get_random_bytes($count)
 {
 $output = '';
 if ( @is_readable('/dev/urandom') &&
 ($fh = @fopen('/dev/urandom', 'rb'))) {
 $output = fread($fh, $count);
 fclose($fh);
 }
 if (strlen($output) < $count) {
 $output = '';
 for ($i = 0; $i < $count; $i += 16) {
 $this->random_state =
 md5(microtime() . $this->random_state);
 $output .=
 pack('H*', md5($this->random_state));
 }
 $output = substr($output, 0, $count);
 }
 return $output;
 }
 function encode64($input, $count)
 {
 $output = '';
 $i = 0;
 do {
 $value = ord($input[$i++]);
 $output .= $this->itoa64[$value & 0x3f];
 if ($i < $count)
 $value |= ord($input[$i]) << 8;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 6) & 0x3f];
 if ($i++ >= $count)
 break;
 if ($i < $count)
 $value |= ord($input[$i]) << 16;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 12) & 0x3f];
 if ($i++ >= $count)
 break;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 18) & 0x3f];
 } while ($i < $count);

 return $output;
 }
 function gensalt_private($input)
 {
 $output = '$P$';
 $output .= $this->itoa64[min($this->iteration_count_log2 +
 ((PHP_VERSION >= '5') ? 5 : 3), 30)];
 $output .= $this->encode64($input, 6);

 return $output;
 }
 function crypt_private($password, $setting)
 {
 $output = '*0';
 if (substr($setting, 0, 2) == $output)
 $output = '*1';
 $id = substr($setting, 0, 3);
 if ($id != '$P$' && $id != '$H$')
 return $output;
 $count_log2 = strpos($this->itoa64, $setting[3]);
 if ($count_log2 < 7 || $count_log2 > 30)
 return $output;
 $count = 1 << $count_log2;
 $salt = substr($setting, 4, 8);
 if (strlen($salt) != 8)
 return $output;
 if (PHP_VERSION >= '5') {
 $hash = md5($salt . $password, TRUE);
 do {
 $hash = md5($hash . $password, TRUE);
 } while (--$count);
 } else {
 $hash = pack('H*', md5($salt . $password));
 do {
 $hash = pack('H*', md5($hash . $password));
 } while (--$count);
 }
 $output = substr($setting, 0, 12);
 $output .= $this->encode64($hash, 16);
 return $output;
 }
 function gensalt_extended($input)
 {
 $count_log2 = min($this->iteration_count_log2 + 8, 24);
 $count = (1 << $count_log2) - 1;
 $output = '_';
 $output .= $this->itoa64[$count & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 6) & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 12) & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 18) & 0x3f];
 $output .= $this->encode64($input, 3);
 return $output;
 }
 function gensalt_blowfish($input)
 {
 $itoa64 = './ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
 $output = '$2a$';
 $output .= chr(ord('0') + $this->iteration_count_log2 / 10);
 $output .= chr(ord('0') + $this->iteration_count_log2 % 10);
 $output .= '$';
 $i = 0;
 do {
 $c1 = ord($input[$i++]);
 $output .= $itoa64[$c1 >> 2];
 $c1 = ($c1 & 0x03) << 4;
 if ($i >= 16) {
 $output .= $itoa64[$c1];
 break;
 }
 $c2 = ord($input[$i++]);
 $c1 |= $c2 >> 4;
 $output .= $itoa64[$c1];
 $c1 = ($c2 & 0x0f) << 2;
 $c2 = ord($input[$i++]);
 $c1 |= $c2 >> 6;
 $output .= $itoa64[$c1];
 $output .= $itoa64[$c2 & 0x3f];
 } while (1);

 return $output;
 }
 function HashPassword($password)
 {
 $random = '';
 if (CRYPT_BLOWFISH == 1 && !$this->portable_hashes) {
 $random = $this->get_random_bytes(16);
 $hash =
 crypt($password, $this->gensalt_blowfish($random));
 if (strlen($hash) == 60)
 return $hash;
 }
 if (CRYPT_EXT_DES == 1 && !$this->portable_hashes) {
 if (strlen($random) < 3)
 $random = $this->get_random_bytes(3);
 $hash =
 crypt($password, $this->gensalt_extended($random));
 if (strlen($hash) == 20)
 return $hash;
 }
 if (strlen($random) < 6)
 $random = $this->get_random_bytes(6);
 $hash =
 $this->crypt_private($password,
 $this->gensalt_private($random));
 if (strlen($hash) == 34)
 return $hash;
 return '*';
 }
 function CheckPassword($password, $stored_hash)
 {
 $hash = $this->crypt_private($password, $stored_hash);
 if ($hash[0] == '*')
 $hash = crypt($password, $stored_hash);
 return $hash === $stored_hash;
 }
}
$password="12345678";//buraya istediğiniz şifre
$wp_hasher = new PasswordHash( 8, true );
$hashed = $wp_hasher->HashPassword( $password );
if($wp_hasher->CheckPassword($password, $hashed)){echo "Doğru Şifre";}else{echo "Hatalı Şifre";}

echo "<br>Şifreniz: ".$password;
echo "<br>Veritabanı Kodunuz: ".$hashed;//mysql wp_users.user_pass kısmına yazabileceğiniz hash(veritabanına eklenecek şifre karma kodu)
?>

WordPress Highlighter Eklentileri için Eski Yazıları Uyumlu Hale Getirmek

WordPress Highlighter eklentileri için eski yazılarınızdaki pre taglarına bu kodlarla sınıf ekleyerek eklentinize uyumlu halde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örnekte Syntax Highlighter eklentisi için

class=”brush:php;gutter:true”

eklenmiştir. Sizde dilediğiniz sınıfları ekleyebilirsiniz.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
#################################		KURULUM		######################################
#1-)Bu Dosyayı Ana Dizine Atın
#2-)Alttaki PhpMyadmin Bilgilerini Doldurun
 $server = 'localhost';
 $login='root';
 $pass='123456';
 $db='wp';
 $con=mysql_connect($server,$login,$pass) or die ('hata');
 mysql_select_db($db,$con);
 mysql_query("Set names 'utf8'");
 $result=mysql_query("select * from wp_posts where post_content like '%<pre>%'");
 while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
	$id=mysql_query("UPDATE `wp_posts` SET `post_content` = REPLACE(`post_content`, '<pre>', '<pre class=\"brush:php;gutter:true\" >') WHERE ID=".$row->ID);
	if($id){
		echo $row->ID." Tamam<br>";
	}
 }
 echo "bitti";
/* Copyright 2014  Ulusan Yazılım  (email : ulusanyazilim@gmail.com) */
//Bu dosyanın adresini tarayıcınızda açın ve kontrol edin.
?>

WordPress Besleme Kaynağı ile Bot Yapma

İstek üzerine daha önce yapmış olduğum bir örneği paylaşıyorum.

 <?php
$url = 'http://ulusanyazilim.com/feed/';

 $rss = new DOMDocument();
 $rss->load($url);
 $feed = array();
 foreach ($rss->getElementsByTagName('item') as $node) {
 $item = array (
 'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
 'link' => $node->getElementsByTagName('link')->item(0)->nodeValue,
 'pubDate' => $node->getElementsByTagName('pubDate')->item(0)->nodeValue,
 'description' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
 'content' => $node->getElementsByTagName('encoded')->item(0)->nodeValue

 );
 array_push($feed, $item);
 }
 echo '<ul class="haberlistesi h4">';
 foreach($feed as $p){
 echo '<li>';
 echo '<img width="18" src="'.base_url().'img/product.gif" > 
 <a href="'.$p["link"].'" title="'.$p["title"].'" alt="'.$p["title"].'">
 '.$p["title"].'
 </a>';
 echo '</li>';
 }
 
 echo '</ul>';
?>

 

Eklentisiz WordPress Meta Etiketi ile Seo Oluşturmak

Temanızın içindeki header.php‘yi açıp head tagları arasına yapıştırın. Kendinize göre değiştirebilirsiniz.

<meta name="resource-type" content="document" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;" />
<meta http-equiv="content-language" content="tr-TR" />
<meta name="author" content="Ulusan" />
<link rel="author" href="https://plus.google.com/+MehmetAliUlusan/posts"/>
<meta name="contact" content="ulusanyazilim@gmail.com" />
<meta name="copyright" content="Copyright (c)2006-2018 UlusanYazılım. All Rights Reserved." />
<meta name="description" content="<?php if ( is_single() ) {
		single_post_title('', true); 
} else {
		bloginfo('name'); echo " - "; bloginfo('description');
}
?>" />
<?php
function csv_tags() {
	$posttags = get_the_tags();
	foreach((array)$posttags as $tag) {
		$csv_tags .= $tag->name . ',';
	}
	if($csv_tags == ","){$csv_tags="";}
	$csv_tags .=",ulusanyazilim";
	return $csv_tags;
}?>
<meta name="keywords" content="<?php echo csv_tags(); ?>" />

 

Eklentisiz WordPress’te Otomatik Etiket Oluşturmak

Tüm yazılarınızın başlıklarına uygun seo etiketler oluşturur. İsteğinize göre eski etiketlerinizi temizleyip yeniler. Sayaçları günceller. Oluşturacağınız dosyayı sitenizin ana dizinine atmanız gereklidir. (Yazılım bilginiz az ise kodları değiştirmeyiniz, veritabanı yedeği almayı unutmayınız.)

tagcreator.php adlı bir dosya oluşturup içine bu kodları yazın.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');


 $server = 'localhost';//sunucu
 $login='';//veritabanı kullanıcı adı
 $pass='';//veritabanı şifresi
 $db='';//veritabanı adı
 $pre='wp_';//varsa wordpress veritabanı ön eki
 
 
 $con=mysql_connect($server,$login,$pass) or die ('hata');
 mysql_select_db($db,$con);
 mysql_query("Set names 'utf8'");
$print="";
$printt="";
 mysql_query("TRUNCATE `".$pre."terms`;");
$printt.="terms içindekiler boşaltıldı. ";
mysql_query("TRUNCATE `".$pre."term_relationships`;");
$printt.="term_relationships içindekiler boşaltıldı. ";
mysql_query("TRUNCATE `".$pre."term_taxonomy`;");
$printt.="term_taxonomy içindekiler boşaltıldı. ";
	function TagExport($text){
	$turkce=array("ş","Ş","ı","ü","Ü","ö","Ö","ç","Ç","ş","Ş","ı","ğ","Ğ","İ","ö","Ö","Ç","ç","ü","Ü");
	$duzgun=array("s","S","i","u","U","o","O","c","C","s","S","i","g","G","I","o","O","C","c","u","U");
	$text=str_replace($turkce,$duzgun,$text);
	$text = strtolower(preg_replace("@[^a-z0-9\-_şıüğçİŞĞÜÇ]+@i"," ",$text));
	$text = preg_replace('#[^\p{L}\p{N}]+#u', '', explode(' ', $text));
	return array_filter($text);
}
 $result=mysql_query("select * from ".$pre."posts where post_status='publish'");
 while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
	$tags = TagExport($row->post_title);
	foreach($tags as $tag){
	$control1=mysql_query("select * from ".$pre."terms where name='$tag'");
	if(!mysql_num_rows($control1)){
		$sql1="INSERT INTO `".$pre."terms` (`term_id`, `name`, `slug`, `term_group`) VALUES (NULL, '$tag', '$tag', 0);";
		mysql_query($sql1);
		$last_id1 = mysql_insert_id();
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
		
		$sql2="INSERT INTO `".$pre."term_taxonomy` (`term_taxonomy_id`, `term_id`, `taxonomy`, `description`, `parent`, `count`) VALUES (NULL, $last_id1, 'post_tag', '', 0, 1);";
		mysql_query($sql2);
		$last_id2 = mysql_insert_id();
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
		
	}else{
		$cikti=mysql_fetch_object($control1);
		$last_id2=$cikti->term_id;
		$print.="ALREADY INSERT ID:$row->ID TAMAM. ";
	}
	$control2=mysql_query("select * from ".$pre."term_relationships where object_id=$row->ID AND term_taxonomy_id=$last_id2");
	if(!mysql_num_rows($control2)){
		$sql3="INSERT INTO `".$pre."term_relationships` (`object_id`, `term_taxonomy_id`, `term_order`) VALUES ($row->ID, $last_id2, 0);";
		mysql_query($sql3);
		$print.="INSERT ID:$row->ID TAMAM.<br>";
	}
	else{
		$print.="ALREADY INSERT ID:$row->ID TAMAM.<br>";
	}
 }
 }
 echo $printt."<br>".$print;
 //30.11.2014 güncellemesi sayaç güncelleme eklendi
 $q=mysql_query("SELECT term_taxonomy_id as ti,count(term_taxonomy_id) as cti  FROM `".$pre."term_relationships` group by ti order by cti desc");
 while($qq=mysql_fetch_assoc($q)){
  mysql_query("UPDATE `".$pre."term_taxonomy` SET `count` = '".$qq["cti"]."' WHERE `".$pre."term_taxonomy`.`term_taxonomy_id` = ".$qq["ti"]."");
  echo "<br>COUNT UPDATED ID:".$qq["cti"];
 }
 echo "<br>bitti";
?>

$server $login $pass $db değişkenlerine phpmyadmin bilgilerinizi yazarak ve sitem/tagcreator.php adresine girmeniz yeterli.